Phác ?? ?i?u Tr? N?i Trú Nhi Khoa – BV Nhi ??ng 2 HCM

Phác ?? ?i?u Tr? N?i Trú Nhi Khoa – BV Nhi ??ng 2 HCM. Bao g?m 2 ph?n: ?i?u tr? n?i trú và ngo?i trú. Hôm nay YhocData xin chia s? các b?n cu?n ?i?u tr? n?i trú.

“Phác ?? ?i?u tr? B?nh vi?n Nhi ??ng 2 – 2016” là ?n b?n ???c c?p nh?t nh?ng ki?n th?c, phác ?? ?i?u tr? m?i.

???c biên so?n, ch?nh s?a b?i t?p th? y bác s? c?a Nhi ??ng 2. Cùng v?i s? c?ng tác c?a các Giáo s?, chuyên gia ??u ngành Nhi khoa n?i ti?ng hi?n t?i.

Các b?n có th? t?i sách và tham kh?o sau ?ây:

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f666f7a6e6a636173316e77356966692f25354259686f63446174612e636f6d25354425323050484143253230444f2532304e4f492532305452552532304e48492532304b484f412532302d2532304e4849253230444f4e47253230322532302d253230323031362e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply