[Sách D?ch] Atlas Gi?i Ph?u Siêu Âm Màu – Ultrasound Anatomy

Quy?n sách d?ch này ?ã có t? lâu và ???c chia s? nhi?u n?i. Tuy là b?n d?ch ch?a ??y ??, hoàn ch?nh nh?ng có nhi?u b?n h?i YhocData v? cu?n sách này. Hôm nay, YhocData xin chia s? lên cho các b?n.

Phiên b?n này ???c d?ch t? cu?n Color Atlas Ultrasound Anatomy. V?i ngh?a ti?ng vi?t là Atlas gi?i ph?u siêu âm màu. Sách ?? c?p ??n các v? trí c?t lát, mô t? c?u trúc gi?i ph?u và các thành ph?n trong c?u trúc ?y.

[adinserter block=”6″]

Vì là b?n d?ch thô ch?a hoàn ch?nh toàn b? nên có m?t s? trang v?n còn ti?ng anh. Nh?ng hy v?ng quy?n sách này s? giúp ích ???c ít nhi?u cho m?i ng??i. Các b?n có th? t?i và tham kh?o n?i dung [Sách D?ch] Atlas Gi?i Ph?u Siêu Âm Màu – Ultrasound Anatomy sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f6f70656e3f69643d3135735f3245356962586b6d4f667241564554456e55494e5a754e676637624c4d”]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply