Tài Li?u Da Li?u H?i Ngh? Khoa H?c S?c Kho? 12/2019 – ?H Y D??c C?n Th?

Tài Li?u Da Li?u H?i Ngh? Khoa H?c S?c Kho? 12/2019 – ?H Y D??c C?n Th?.

V?a m?i ?ây t?i ??i h?c Y D??c C?n Th? có t? ch?c h?i ngh? khoa h?c s?c kho? k? ni?m 40 n?m thành l?p tr??ng.

H?i ngh? ???c t? ch?c quy mô, quy t? các bác s?, chuyên gia trong và ngoài n??c ??n tham gia. G?m r?t nhi?u chuyên ngành mà YhocData ?ã chia s? tr??c ?ó.

Hôm nay, YhocData xin ti?p t?c gi?i thi?u m?i ng??i m?t chuyên khoa khác. Chuyên khoa mà m?i ng??i ??u mong ch?: Da li?u. Các k? thu?t m?i, c?p nh?t hi?n t?i. Các ki?n th?c khuy?n cáo m?i trong th?m m? n?i khoa.

?i?u tr? m?n tr?ng cá, k? thu?t laser m?i nh?t ???c báo cáo. Bên c?nh ?ó là các khuy?n cáo ?i?u tr? các b?nh ngoài da khác.

T?t c? các bài báo cáo ???c t?ng h?p trong 1 file PDF duy nh?t. Có th? coi nh? m?t t?p sách tham kh?o t?i m?i ng??i. Hãy t?i v? và thu th?p các ki?n th?c m?i v? b? môn da li?u ?ang ???c nhi?u ng??i quan tâm hi?n t?i sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6667796675306b39686b66716266382f25354259686f63446174612e636f6d253544253230482545312542422539396925323054722543362542302545312542422539446e6725323044612532304c69254531254242253835752e7064663f646c3d30″]

Các Chuyên ?? Khác: Link Here

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply