Tài Li?u T?p Hu?n Ch?n ?oán Và Sàng L?c Tr??c Sinh

Hôm nay, YhocData xin chia s? ??n các b?n m?t tài li?u m?i trong s?n ph? khoa. Tài Li?u T?p Hu?n Ch?n ?oán Và Sàng L?c Tr??c Sinh.

Tài li?u ???c ??i h?c Y D??c Hu? biên so?n. ?? c?p nh?ng v?n ?? t?m soát, ch?n ?oán và sàng l?c nh?ng b?t th??ng tr??c sinh.

[adinserter block=”6″]

M?t ?o?n nh? trích t? tài li?u: “Châ?n ?oa?n tiê?n sa?n bao gô?m nhiê?u ky? thu??t châ?n ?oa?n kha?c nhau ?ê? xa?c ?i?nh ti?nh tra?ng pha?t triê?n va? bâ?t thu???ng cu?a thai nhi.

Nê?u co?ng ta?c châ?n ?oa?n tiê?n sa?n ?u???c th??c hi??n tô?t thi? co? thê? d?? li??u ?u???c ca?c bâ?t thu???ng co? thê? m??c pha?i cho thai nhi va? ba? me? mang thai.”

M?i ng??i có th? t?i và tham kh?o tài li?u này ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f686734656d763633716135393077672f25354259686f63446174612e636f6d25354425323073616e672532306c6f632532307472756f6325323073696e682e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply