Tra C?u Y Khoa: Uptodate Offline B?n Full 2018

Tra C?u Y Khoa: Uptodate Offline B?n Full 2018.

Có l? các b?n ch?ng còn ai xa l? m?i Uptodate, là m?t trong nh?ng th? vi?n y khoa ?? s? cung c?p ki?n th?c y khoa ??y ??, ti?n l?i nh?t. Phù h?p khi c?n tra c?u thông tin nhanh chóng, chính xác, ?áng tin c?y.

Trong h?n 25 n?m, các bác s? lâm sàng trên kh?p th? gi?i ?ã d?a vào UpToDate nh? là ngu?n tài nguyên chính c?a h? cho ki?n th?c y t? t?i ?i?m ch?m sóc.

Ki?n th?c có trong UpToDate là d?a trên b?ng ch?ng và ???c c?p nh?t liên t?c. UpToDate không ch? ??n thu?n là t?ng h?p và báo cáo v? nghiên c?u m?i nh?t mà còn trình bày t?ng h?p toàn di?n các b?ng ch?ng. Theo sau là các khuy?n ngh? có th? ???c th?c hi?n t?i ?i?m ch?m sóc.

Uptodate k?t h?p m?t n?n t?ng xu?t b?n tiên ti?n.  ???c biên t?p v?i s? ki?m tra nghiêm ng?t b?i m?t ??i ng? y bác s? chuyên gia n?i ti?ng trong các chuyên ngành. ?ây là th? vi?n không th? thi?u ng??i hành ngh? y.

[adinserter block=”6″]

YhocData cung c?p cho các b?n b?n download ??y ??, mi?n phí n?m 2018.

? phiên b?n này, cách s? d?ng r?t ??n gi?n.

Các b?n ch? c?n download hoàn toàn v? máy.

M? ra tra c?u nh? bình th??ng mà không c?n cài ??t gì ph?c t?p.

T?i file download bên d??i –> Gi?i nén và m? Uptodate.html.

Hãy nh?p m?t kh?u ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[datpass pass=”yhocdata123″]

Dung l??ng file l?n nên dùng Laptop ?? download nhanh h?n !!

B?n Full (??y ?? hình ?nh, video tra c?u): Link Here

B?n Rút G?n: Link Here

Website Tra C?u Mi?n Phí: Link Here

[/datpass] [adinserter block=”6″]

Leave a Reply