Ph?n M?m H?c XQuang

X-Quang là m?t trong nh?ng c?n lâm sàng ??u tay, c?c k? quan tr?ng trong vi?c ch?n ?oán b?nh. 

H?u h?t các sinh viên y khoa ?i lâm sàng v?n còn b? ng? trong vi?c ti?p c?n ??c film. Vì v?y YhocData xin ???c gi?i thi?u ph?n m?m h?c XQuang ???c sáng t?o b?i bác s? B?o Phi. ?ây là m?t trong nh?ng s? ít ph?n m?m thu?n vi?t trong l?nh v?c y khoa giúp ?? các sinh viên y và các bác s? tr? thu?n th?c ??c, tránh b? sót th??ng t?n trên XQuang.

?i t? vi?c phân tích các film v? xoang, ng?c th?ng ??n các b?t th??ng c?a x??ng kh?p, ? b?ng. Ph?n m?m này h?a h?n là tài li?u không th? thi?u trong kho d? li?u c?a nhân viên ngành y.

Ph?n m?m nh? m?t kho th? vi?n m? v?i 1000 t?m film ch?p XQuang lâm sàng. Qua ?ó, giúp ng??i dùng bám sát v?i th?c t? x?y ra trên ng??i b?nh và th? hi?n nâng cao kh? n?ng ??c c?n lâm sàng quen thu?c này.

D??i ?ây là file download c?a ph?n m?m này. Các b?n có th? t?i, xem h??ng d?n trong file và cài ??t b?ng cách click vào file .exe:

Share bài vi?t ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f317a4b66557744784a4970426a4a344f4d524c3451337a4b6956566b4c4c7971322f76696577″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply