[Bài D?ch] Ch?n ?oán Và ?i?u Tr? Ng?t ESC 2018

Tóm t?t h??ng d?n ESC 2018: Ch?n ?oán Và ?i?u Tr? Ng?t.

Bài vi?t ???c chuy?n ng? b?i bác s? Võ Anh Minh. G?m kho?ng 30 trang tài li?u d?ch thu?t. ?? c?p nh?ng ?i?m m?i trong ch?n ?oán và ?i?u tr? ng?t. Nh?ng liên quan v?i các b?nh lý tim m?ch, th?n kinh ???c ?? c?p t?i.

Sau ?ây là ?o?n trích nh? t? tài li?u tham kh?o:

[adinserter block=”6″]

“Ng?t ???c ??nh ngh?a khi TLOC do gi?m t??i máu não, ???c ??c tr?ng b?ng kh?i phát nhanh, kho?ng th?i gian ng?n và ph?c h?i hoàn toàn t? phát.

TLOC ???c ??nh ngh?a là tình tr?ng LOC th?c s? ho?c rõ ràng v?i m?t nh?n th?c, ??c tr?ng b?ng ch?ng m?t trí nh? trong th?i gian b?t t?nh, ki?m soát th?n kinh v?n ??ng b?t th??ng, m?t kh? n?ng ?áp ?ng, kho?ng th?i gian ng?n.”

M?i ng??i có th? xem tài li?u v?i Link Download ngay bên d??i

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply