[B?n D?ch] 100 Bí M?t Trong H?i S?c

[B?n D?ch] 100 Bí M?t Trong H?i S?c.

Nh?ng v?n ??, khó kh?n, th?c m?c trong h?i s?c c?p c?u ICU. Nh?ng ?i?u c?n l?u ý ???c ?? c?p ??n trong b?n d?ch này. Sách ???c biên d?ch l?i và chia s? b?i BS. Ph?m Ng?c Minh. Hôm nay, YhocData s?u t?m, xin d?n l?i và chia s? ??n các b?n.

Tiêu ?? là 100 bí m?t nh?ng có ??n 130 ?i?u mà các b?n c?n ph?i bi?t khi th?c hành lâm sàng h?i s?c c?p c?u. Nh?ng l?i khuyên, cách dùng thu?c, x? trí ?úng ??n. Ng?n g?n, d? ??c, d? c?p nh?t ki?n th?c. T?t c? là ?u ?i?m c?a cu?n sách này.

[adinserter block=”6″]

M?t tài li?u hay mà khi làm h?i s?c các b?n nên xem qua và tham kh?o.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f7a61366f3470616d703069687535652f313030253230622543332541442532306d2545312542412541447425323074726f6e67253230482545312542422539336925323073254531254242254139632e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply