[Sách D?ch] Th? Máy – Thông Khí C? H?c C?p C?u

[Sách D?ch] Th? Máy – Thông Khí C? H?c C?p C?u ???c phiên d?ch, ch?nh s?a b?i Bác s? ??ng Thanh Tu?n. M?t bác s? chuyên khoa h?i s?c c?p c?u. M?c ?ích giúp ?? ng??i ??c hi?u sâu v? vi?c th? máy, thông khí c? h?c. Sau ?ây là n?i dung trong b?n d?ch. YhocData xin trích d?n cho các b?n tham kh?o.

“Tho?ng khi? co? ho?c thu???ng ?u???c th??c hi??n ?? nh??ng b??nh nha?n nh??p khoa Câ?p c??u co? suy ho? hâ?p. Ca?c chi? ?i?nh cu?a tho?ng khi? co? ho?c bao gô?m. Ba?o v?? ?u???ng th??, ?iê?u tri? suy ho? hâ?p do thiê?u oxy, ?iê?u tri? suy ho? hâ?p do ?? CO2. Ho?c ?iê?u tri? suy ho? hâ?p kê?t h??p gia?m oxy ma?u va? ?? CO2.

Trong m??t sô? tru???ng h??p, b??nh nha?n ?u???c ???t n??i khi? qua?n va? th?? ma?y câ?p c??u. Ch??ng ha?n nhu? b??nh nha?n châ?n thu?o?ng. Tuy nhie?n, ???t n??i khi? qua?n va? b??t ?â?u th?? ma?y ?o?i ho?i m??t m??c ??? ca?nh gia?c cao. Vi? li??u pha?p na?y co? thê? a?nh hu???ng ?ê?n toa?n b?? diê?n tiê?n b??nh cu?a b??nh nha?n.

[adinserter block=”6″]

Theo truyê?n thô?ng, tho?ng khi? co? ho?c ?a? kho?ng ?u???c trong th??c ha?nh Y ho?c câ?p c??u. Thay va?o ?o?, ca?c nguye?n t??c tho?ng khi? ?a? ?u???c da?y cho ca?c BS ICU va? ho? hâ?p.

Tuy nhie?n, v??i b??nh n??ng nga?y ca?ng ta?ng trong ED, ca?c ba?c si? câ?p c??u thu???ng xuye?n cha?m so?c b??nh nha?n th?? ma?y trong th??i gian la?u ho?n. ”

Chúc các b?n h?c t?p t?t !

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f3130787a65355a5a69794f4e77354753324f61795a304150425a6b3064586161482f76696577″]

Sách Th? Máy C?n B?n: Link Here

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply