Các Xét Nghi?m Th??ng Quy Áp D?ng Trong Th?c Hành Lâm Sàng

Các Xét Nghi?m Th??ng Quy Áp D?ng Trong Th?c Hành Lâm Sàng. YhocData xin chia s? t?i các b?n quy?n tài li?u giá tr?. Tài li?u ???c biên so?n b?i bác s? Nguy?n ??t Anh cùng t?p th? ??i ng? b?nh vi?n B?ch Mai.

?ây là b?n m?m PDF v?i hình ?nh rõ nét. Trình bày các c?n lâm sàng xét nghi?m hoá sinh th??ng ???c s? d?ng trên th?c hành hàng ngày. Cách ti?p c?n k?t qu?, t? ?ó ??a ra nh?n ??nh, bi?n lu?n, gi?i thích phù h?p ???c ?? c?p trong tài li?u.

Ngoài ra, các b?n c?ng có th? tham kh?o thêm tài li?u hay khác nh? quy?n H??ng D?n ?i?u Tr? Kháng Sinh Theo Kinh Nghi?m c?a PGS.TS Nguy?n ??t Anh c?ng r?t ???c nhi?u ng??i tìm ki?m.

[adinserter block=”6″]

M?i ng??i có th? t?i v? và tham kh?o Các Xét Nghi?m Th??ng Quy Áp D?ng Trong Th?c Hành Lâm Sàng ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

File sách n?ng –> Dùng máy tính t?i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f7a62636e6c7972326c6d36777475722f25354259686f63446174612e636f6d25354425323043254333254131632532307468616e67253230254334253931692545312542422538336d2e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply