Phân Tích Các Xét Nghi?m Sinh Hoá Máu

Tài li?u phân tích các xét nghi?m sinh hoá th??ng g?p trên lâm sàng.

Chúng th?t s? h?u ích, giúp các sinh viên và bác s? tra c?u nhanh, k?p th?i các xét nghi?m. Vi?c phân tích các k?t qu? này tr? nên d? dàng, thu?n ti?n h?n ?? ??a ra các quy?t ??nh.

PDF ???c vi?t b?i bác s? gi?ng viên tr??ng ??i h?c Y d??c HCM – bác s? Nguy?n V?n Th?nh, bao g?m t?t c? 37 xét nghi?m hoá sinh mà chúng ta s? g?p trên lâm sàng.

Ví d?: Ý ngh?a xét nghi?m Albumin:

“M??c Albumin thâ?p co? thê? nghi ng?? b??nh gan. Ca?c xe?t nghi??m men gan kha?c ?u???c th??c hi??n theo th?? t?? ?ê? xa?c ?i?nh chi?nh xa?c loa?i b??nh gan.

M??c Albumin thâ?p co? thê? pha?n a?nh b??nh th??n, kho?ng thê? nga?n ch??n Albumin ro? ri? t?? ma?u va?o nu???c tiê?u va? bi? mâ?t. Trong tru???ng h??p na?y, sô? lu???ng Albumin trong nu???c tiê?u cu?ng co? thê? ?u???c ?o (xem microalbumin).

M??c thâ?p Albumin cu?ng co? thê? ?u???c nhi?n thâ?y trong vie?m, sô?c va? suy dinh du???ng.

M??c thâ?p Albumin co? thê? ?u???c nhi?n thâ?y v??i nguye?n nha?n na?o ?o? co? thê? kho?ng hâ?p thu? va? tie?u ho?a protein ?u?ng ca?ch, ch??ng ha?n nhu? b??nh Crohn, b??nh celiac, trong ?o? khô?i lu???ng l??n protein bi? mâ?t qua ru??t.”

Share bài vi?t ?? th?y Link Download Phân Tích Các Xét Nghi?m Sinh Hoá Máu bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6a3466787563657a613675383866392f25354259686f63446174612e636f6d253544253230584e25323073696e68253230686f612532306d61752e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply