[Sách D?ch] H??ng D?n ?i?u Tr? Kháng Sinh Theo Kinh Nghi?m – B?n ??p

[Sách D?ch] H??ng D?n ?i?u Tr? Kháng Sinh Theo Kinh Nghi?m – B?n ??p. Tài li?u h??ng d?n th?c hành lâm sàng quý giá trong ?i?u tr?. Sách ???c d?ch nguyên b?n t? “Antibiotic Essentials” b?i các bác s? có ti?ng t?i B?ch Mai. ??ng ??u ch? biên là PGS. Nguy?n ??t Anh.

T?p trung ki?n th?c quan tr?ng trong vi?c dùng kháng sinh, cách phân lo?i kháng sinh, li?u s? d?ng phù h?p, ph? tác d?ng, kh? n?ng kháng khu?n và cách ?i?u ch?nh li?u c? th?.

Nh?ng v?n ?? khó kh?n khi ?i?u tr? kháng sinh ??u ???c nêu cách gi?i quy?t trong cu?n sách này. Có th? nói ?ây là ngu?n tài li?u y khoa ?áng tin c?y hi?n nay.

[adinserter block=”6″]

????  Tài li?u ??c thêm: [Sách D?ch] Case Files: Ca Lâm Sàng N?i Khoa

Hi?n t?i YhocData tìm ???c 2 b?n PDF H??ng D?n ?i?u Tr? Kháng Sinh Theo Kinh Nghi?m khá ??p, ???c chia s? t? 2 nhóm khác nhau. Các b?n có th? l?a ch?n b?n phù h?p, trông ?ng ý nh?t ngay phía bên d??i nhé:

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

B?n PDF 1:

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f316b6367326f617846337a6b774c43584d5f3935676e5433416775506d453154762f76696577″]

B?n PDF 2:

[gget id=”2″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f3168437646394d4c516d777733485833516352653158577552794339782d5f4a732f76696577″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply