C?m Nang Th?c Hành B?ng Ki?m An Toàn Ph?u Thu?t WHO

C?m Nang Th?c Hành B?ng Ki?m An Toàn Ph?u Thu?t WHO. Tài li?u ???c biên so?n tr?c ti?p b?i t? ch?c y t? th? gi?i. Nh?m tránh, gi?m thi?u t?i ?a các sai sót trong phòng m?.

Vi?c qu?n lý các d?ng c? ph?u thu?t, các thi?t b? y khoa, các d?ng c? ph?u thu?t th?c hành có th? g?p sai sót. ?ã có nh?ng tr??ng h?p tai n?n trong phòng ph?u thu?t liên quan t?i các d?ng c? y khoa. Nh? thì khó kh?n trong lúc m? nh? thi?u thi?t b?, d?ng c?. N?ng thì quên g?c.

[adinserter block=”6″]

?? giúp qu?n lý t?i ?u nh?t, h?n ch? các sai sót nh?t có th?. ?ây là tài li?u c?n thi?t cho các b?nh vi?n, phòng khám.

M?i ng??i có th? xem tham kh?o và t?i tài li?u này ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download C?m Nang Th?c Hành B?ng Ki?m An Toàn Ph?u Thu?t WHO bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f74696e7975726c2e636f6d2f7936393567347767″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply