Tr?c Nghi?m Ph?u Thu?t Th?c Hành Có ?áp Án

M?t trong nh?ng b? môn ti?n lâm sàng c?n thi?t cho vi?c ?i ngo?i khoa, th?c hành các th? thu?t trong phòng m?, x? trí can thi?p. YhocData xin chia s? t?i các b?n b? tr?c nghi?m ph?u thu?t th?c hành có ?áp án.

B? tr?c nghi?m giúp ta ôn luy?n ki?n th?c th?c hành ngo?i khoa chi ti?t, c?n th?n. Chúng giúp ta chu?n b? n?n t?ng t?t trong vi?c th?c t?p ngo?i khoa.

Tài li?u tr?c nghi?m có ??n 320 câu v?i ?áp án rõ ràng, dài t?i 51 trang. ?i?u này h?a h?n s? bao trùm toàn b? n?i dung b? môn ph?u thu?t th?c hành cho các b?n. Chúng là th? s? giúp ?? các b?n r?t nhi?u trong ôn luy?n ki?n th?c, thi c? thu?n ti?n.

M?t s? n?i dung tham kh?o m?u trong b? ?? tr?c nghi?m này:

Ca?u ho?i 8: Khi c??t cu?t chi thê? co? garo?, phu?o?ng pha?p x?? ly? na?o du???i ?a?y la? ?u?ng?

1- Tha?o garo? ?ê? kiê?m tra rô?i c??t.

2- ?ê? nguye?n garo?, c??t cu?t phi?a du???i garo?.

3-?ê? nguye?n garo?, c??t cu?t phi?a tre?n garo?.

4- ???t the?m garo? th?? 2 ?? phi?a tre?n, c??t cu?t sa?t phi?a tre?n garo? th?? nhâ?t.

Ca?u ho?i 31: Khi kha?u nô?i ru??t t??n – t??n, ?iê?m yê?u nhâ?t cu?a ?u???ng kha?u ?? ?a?u?

1-B?? t?? do cu?a ru??t.

2-Hai ma? be?n quai ru??t.

3- B?? ma?c treo ru??t.

4- Da?i do?c co? ?? ?a?i tra?ng.

Ca?u ho?i 79: Vi? tri? th??t tô?t nhâ?t cu?a ???ng ma?ch ca?nh tay la? ?? du???i chô? pha?t sinh cu?a ???ng ma?ch na?o ?

1- Ð??ng ma?ch mu?.

2- Ð??ng ma?ch ca?nh tay sa?u.

3- Ð??ng ma?ch ng??c ngoa?i.

4- Ð??ng ma?ch vai du???i.

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f7575643339386a783733777466756c2f25354259686f63446174612e636f6d2535442532305472254531254241254146632532304e6768692545312542422538376d25323050682545312542412541397525323054687525453125424125414474253230546825453125424225423163253230482543332541306e682e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply