C?m Nang Ti?n Lâm Sàng: H?i Ch?ng Và Các Phân ?? Th??ng Dùng

C?m Nang Ti?n Lâm Sàng: H?i Ch?ng Và Các Phân ?? Th??ng Dùng.

Hôm nay, YhocData xin gi?i thi?u và chia s? ??n m?i ng??i tài li?u y h?c m?i. C?m nang ti?n lâm sàng. M?t tài li?u v? các tri?u ch?ng, h?i ch?ng h?c th??ng g?p trên lâm sàng. ???c biên so?n và chia s? b?i b?n sinh viên y khoa ??i h?c y d??c Hu?. Sau ?ây là ?o?n trích gi?i thi?u t? tài li?u:

“Quyê?n sa?ch CÂ?M NANG TIÊ?N LA?M SA?NG na?y ?u???c soa?n la?i m??i mu?c ?i?ch Chia se? kiê?n th??c phi l??i nhu??n ?ê? phu?c vu? cho tâ?t ca? sinh vie?n na?m 3 -4 m??i ?i la?m sa?ng. Co?n kho? kha?n trong vi??c la?m b??nh a?n, mo? hô? vê? to?m t??t ca?c h??i ch??ng ?ê? la?m b??nh a?n. Ho?n n??a ?ê? biê?t the?m m??t sô? pha?n ??? trong ca?c b??nh thu???ng g??p.

Cuô?n sa?ch na?y ?u???c tô?ng h??p t?? ta?i li??u cu?a ca?c sinh vie?n ?a?n anh ?i tru???c. Va? lâ?y t?? ca?c gia?o tri?nh cu?a nhiê?u tru???ng ?a?i ho?c Y Du???c kha?c nhau cu?ng nhu? nh??ng trang web Y ho?c uy ti?n.

[adinserter block=”6″]

Tuy nhie?n quyê?n sa?ch na?y ?u???c soa?n trong qua? tri?nh ?i la?m sa?ng. Co? nh??ng kiê?n th??c t?? ti?m to?i the?m trong khi ba?n tha?n la?i co?n la? sinh vie?n. Ho?n n??a ?a?y la? lâ?n ?â?u t?? viê?t sa?ch ne?n kho?ng thê? tra?nh kho?i nh??ng khiê?m khuyê?t trong qua? tri?nh ti?m hiê?u va? bie?n soa?n.

Râ?t mong ?u???c s?? ?o?ng go?p y? kiê?n t?? ca?c ???c gia? va? ca?c sinh vie?n ?ô?ng trang l??a cu?ng nhu? anh, chi? ?i tru???c.” C?m Nang Ti?n Lâm Sàng: H?i Ch?ng Và Các Phân ?? Th??ng Dùng.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6e74766366756f7134326c696f79612f25354259686f63446174612e636f6d25354425323043616d2532306e616e672532307469656e2532306c616d25323073616e672e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply