Kinh Nghi?m Lâm Sàng Và Các L?i Th??ng G?p

Kinh Nghi?m Lâm Sàng Và Các L?i Th??ng G?p.

L?i gi?i thi?u c?a tác gi? v? cu?n sách “Kinh nghi?m lâm sàng – các l?i th??ng g?p trong th?c hành lâm sàng”. Cu?n sách ???c trình bày gi?i thi?u t? nhóm c?p nh?t ki?n th?c y khoa.

“?ã là con ng??i, không ai có th? không m?c sai l?m. B?n c?n h?c sai l?m t? mình c?ng nh? t? sai l?m c?a ng??i khác. ?ó là ng??i khôn ngoan. Ng??i l?p l?i nh?ng sai l?m th??ng b? coi là m?t k? ng?c.

M?i ng??i nên c? g?ng không làm sai ho?c ít nh?t là gi?m thi?u nh?ng sai l?m. M?c dù nhi?m v? c?a giáo viên là ch? ra nh?ng sai l?m c?a sinh viên và s?a ch?a chúng ?úng th?i ?i?m. Nh?ng s? ch? giúp ???c sinh viên t?i khi sinh viên ra tr??ng. Sau khi t?t nghi?p, s? không ai s?a ch?a nh?ng sai l?m này n?a.

H?u h?t các cu?n sách ch? vi?t làm sao ?? làm ?úng. Mà không vi?t làm sao ?? không m?c sai l?m. M?c dù nh?ng sai l?m này ???c quy cho s? thi?u th?n tr?ng, ?ôi khi do b?t c?n, ?ôi khi do quá t? tin và vào nh?ng th?i ?i?m khác là do v?i vàng. Nh?ng sai l?m có th? x?y ra trong quá trình ch?n ?oán, xét nghi?m, trong ?i?u tr? ho?c th? thu?t bên gi??ng b?nh.

Tôi ?ã c? g?ng dành m?i ph?n 1 m?ng ?? trao ??i v? t?t c? các l?i này. Nh?ng sai l?m trong th?c hành y khoa ?ã tr? nên quan trong. Khi ngày nay pháp lu?t nghiêng v? phía b?nh nhân. M?t sai l?m có th? làm bác s? m?t ngh? ho?c b?i th??ng b?ng toàn b? tài s?n v?n có.”

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f316e4565497748763838375074632d2d427351702d4a73306e435a736833764a712f76696577″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply