Current Medical Diagnosis and Treatment 2024

yhocdata.com CMDT Noi 24 YhocData

Sách CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2024 tạm dịch sang Tiếng Việt là Chẩn đoán & Điều trị Y tế Hiện hành (năm 2024).

Đây là ấn bản mới nhất, được dùng cho những người hành nghề y ở cả bệnh viện và cơ sở cấp cứu. Cuốn sách này tập trung vào các đặc điểm thực tế của chẩn đoán lâm sàng và quản lý bệnh nhân trong tất cả các lĩnh vực nội khoa và các chuyên khoa khác.

Cuốn sách này phản ánh những phát triển mới nhất trong y học, hướng dẫn, tài liệu tham khảo. Bạn sẽ tìm thấy thông tin được dựa trên bằng chứng về hơn 1.000 bệnh và rối loạn cùng với bản tóm tắt ngắn gọn nhưng khá chi tiết về chẩn đoán và điều trị.

Cuốn sách kinh điển đáng tin cậy này bao gồm tất cả các khía cạnh của việc chăm sóc bệnh nhân ngoại trú và nội trú, đồng thời bao gồm thảo luận về những phát triển và đột phá mới trong y học.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply