?i?n Não ??: ?ng D?ng Th?c Hành Trong Lâm Sàng

?i?n Não ??: ?ng D?ng Th?c Hành Trong Lâm Sàng. YhocData xin chia s? t?i m?i ng??i t?p tài li?u m?i v? ?i?n não ??. M?t trong nh?ng c?n lâm sàng r?t th??ng g?p trong chuyên khoa th?n kinh hay tâm th?n.

?? c?p các ki?n th?c n?n t?ng c? b?n, c?n thi?t ?? áp d?ng trên lâm sàng. ?ánh giá các b?nh lý, nh?ng bi?u hi?n b?nh trên ?i?n não ?? phù h?p v?i lâm sàng ng??i b?nh. ?? thu?n ti?n h?n cho vi?c liên h? lâm sàng, m?i ng??i có th? xem qua quy?n Ca Lâm Sàng C?p C?u Th?n Kinh này c?ng r?t có giá tr?.

[adinserter block=”6″]

M?i ng??i có th? t?i v? và tham kh?o tài li?u ?i?n Não ??: ?ng D?ng Th?c Hành Trong Lâm Sàng ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f30422d594851675a4655344f39654531545157644d52574a74525467″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply