?ông Máu ?ng D?ng Trong Lâm Sàng

Tài li?u v? ?ông máu và ?ng d?ng trong lâm sàng c?a nó. YhocData hôm nay xin chia s? ??n các b?n t?p tài li?u này.

Sách ???c biên so?n b?i PGS. Nguy?n Anh Trí. ?? c?p ??n nh?ng ?ng d?ng lâm sàng các xét nghi?m ?ông máu.

[adinserter block=”6″]

Cách phân tích các ch? s?, trình bày suy lu?n các k?t qu? và liên h? v?i th?c t?.

M?i ng??i có th? t?i và tham kh?o ?ông Máu ?ng D?ng Trong Lâm Sàng sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6b6571656568306a706e6f6b7178782f25354259686f63446174612e636f6d253544253230446f6e672532306d61752532306c616d25323073616e672e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply