Guidelines Ch?n ?oán Và Qu?n Lý Thuyên T?c Ph?i ESC 2019 – BS. Lê Vi?t Trân

YhocData v?a ti?p t?c s?u t?m ???c m?t b?n d?ch guidelines v? thuyên t?c ph?i. Guidelines Ch?n ?oán Và Qu?n Lý Thuyên T?c Ph?i theo khuy?n cáo ESC 2019. ???c d?ch thu?t b?i bác s? Lê Vi?t Trân.

Sau ?ây là ?o?n trích gi?i thi?u t? b?n d?ch các b?n tham kh?o:

“Hi?p h?i Tim m?ch h?c Châu Âu công b? ??ng th?i n?m khuy?n cáo H??ng d?n ch?n ?oán và qu?n lý nh?ng r?i lo?n liên quan ??n tim m?ch và chuy?n hóa. Các khuy?n cáo này có t??ng tác v?i nhau ?áng k?.

?? qu?n lý t?t các v?n ?? tim m?ch chuy?n hóa ?òi h?i ph?i ??c. ??ng th?i các khuy?n cáo này ?? ph?i h?p ?i?u tr? cho nh?ng ng??i có nhi?u r?i lo?n ??ng m?c.

[adinserter block=”6″]

Chúng ta ?ang ? k? nguyên cá th? hóa ?i?u tr?, vì v?y vi?c hi?u sâu s?c các khuy?n cáo s? góp ph?n r?t l?n ??t ???c nh?ng m?c tiêu ?i?u tr? c? th? cho t?ng b?nh nhân.

Cùng nhau, chúng tôi chuy?n th? toàn b? các bài toàn v?n H??ng d?n c?a ESC sang Ti?ng Vi?t ?? các ??ng nghi?p ? n?i chúng tôi làm vi?c. Thu?n ti?n h?n khi tham kh?o, th?ng nh?t trong th?c hành lâm sàng.”

M?i ng??i có th? th?y Link Download tài li?u này ngay bên d??i:

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply