H?i Ch?ng Wolff Parkinson White – Bài D?ch Uptodate

H?i Ch?ng Wolff Parkinson White – Bài D?ch Uptodate.

Bài vi?t v? h?i ch?ng Wolff Parkinson White c?a bác s? Nguy?n Phúc Thi?n. Bài d?ch t? c?ng tra c?u thông tin y khoa Uptodate phiên b?n m?i nh?t. Nh?ng ki?n th?c m?i nh?t v? h?i ch?ng WPW ???c trình bày trong bài vi?t này.

M?i ng??i có th? t?i b?n PDF c?a bài vi?t này hay xem tr?c ti?p online ngay b?n bên d??i.

Chúc các b?n h?c t?p t?t !

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply