Lo?n Nh?p Tim Trong Lâm Sàng: Ch?n ?oán Và ?i?u Tr?

Lo?n Nh?p Tim Trong Lâm Sàng: Ch?n ?oán Và ?i?u Tr?. Hôm nay, YhocData xin ti?p t?c chia s? t?i m?i ng??i t?p tài li?u r?t giá tr? ???c nhi?u ng??i tìm ki?m. May m?n, YhocData ?ã tìm th?y b?n PDF tài li?u này, dù ch? là file scan nh?ng c?ng r?t rõ nét, giá tr? nên xin chia s? l?i m?i ng??i.

Tài li?u ?? c?p v?n ?? lo?n nh?p, cách ch?n ?oán nh?n bi?t và x? trí ?i?u tr? các tr??ng h?p lo?n nh?p tim th??ng g?p. Bao g?m kho?ng 210 trang, trình bày h?u h?t các v?n ?? b?t ??u t? ph?n ??i c??ng khái quát ??n các b?nh lý liên quan t?i lo?n nh?p tim.

[adinserter block=”6″]

Ngoài ra, YhocData còn gi?i thi?u các b?n tài li?u giá tr? khác là Lâm Sàng Tim M?ch H?c c?ng r?t ???c ?ón nh?n trong th?i gian qua mà m?i ng??i có th? chú ý thêm.

M?i ng??i có th? t?i và tham kh?o b? tài li?u Lo?n Nh?p Tim Trong Lâm Sàng: Ch?n ?oán Và ?i?u Tr? ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f62376e7066336a7864627a317766722f25354259686f63446174612e636f6d2535442532304c6f616e2532304e68697025323054726f6e672532304c616d25323053616e672532304368616e253230446f616e253230446965752532305472692e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply