Siêu Âm Tim T? C? B?n ??n Nâng Cao

Siêu Âm Tim T? C? B?n ??n Nâng Cao. YhocData xin chia s? m?i ng??i quy?n tài li?u hay m?i ???c s?u t?m th?y. Trình bày nh?ng ki?n th?c n?n t?ng v? siêu âm tim. Tài li?u ???c biên so?n b?i gi?ng viên Bác s? Nguy?n Anh V? – ??i h?c Y D??c Hu?.

Bao g?m 11 ch??ng, b?t ??u t? ??i c??ng siêu âm tim ??n các ph?n hình ?nh ??c ?i?m siêu âm t?ng nhóm b?nh lý. Hy v?ng b? tài li?u này mang ??n nhi?u thú v? t?i m?i ng??i.

[adinserter block=”6″]

Ngoài ra, YhocData còn gi?i thi?u các b?n thêm b? Full Bài Gi?ng L?p H?c Siêu Âm – Trung Tâm Medic c?ng r?t giá tr? mà các b?n có th? t?i thêm.

M?i ng??i có th? t?i và tham kh?o tài li?u Siêu Âm Tim T? C? B?n ??n Nâng Cao ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f31536f44346e475a545370587852642d64584b6f425a4d615a4f426a41435250462f76696577″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply