Ngo?i Khoa Lâm Sàng – BVND Gia ??nh

Hôm nay, YhocData xin gi?i thi?u và chia s? các b?n quy?n sách ngo?i khoa r?t ???c ?a chu?ng. Bi?t bao th? h? sinh viên y khoa khi ?i th?c hành lâm sàng ngo?i ??u mang theo quy?n sách b? túi này.

Ngo?i khoa lâm sàng c?a b? môn ngo?i b?nh vi?n nhân dân Gia ??nh. ?ây là m?t trong nh?ng b?nh vi?n có ti?ng ? Sài Gòn. Là n?i ?ào t?o, th?c hành n?i trú cho khá nhi?u th? h? sinh y bác s?.

[adinserter block=”6″]

T?p sách ?? c?p ??n t?t t?n t?t thông tin ngo?i khoa c? b?n, c?n thi?t cho m?t sinh viên ?i lâm sàng c?ng nh? các bác s? ?a khoa khác.

Sách ???c bookmark nên r?t thu?n ti?n cho vi?c tra c?u. M?i ng??i có th? t?i và xem tham kh?o n?i dung Ngo?i Khoa Lâm Sàng – BVND Gia ??nh ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f30422d594851675a4655344f3964574a6d4e32686e6245744655584d2f76696577″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply