[Sách D?ch] Harrison N?i Khoa

[Sách D?ch] Harrison N?i Khoa.

Cu?n kinh thánh n?i khoa Harrison Manual Of Medicine ?ã ???c d?ch sang ti?ng vi?t ph?c v? cho b?n ??c.

Bao g?m 18 ch??ng – toàn b? ??u ???c phiên d?ch b?i các b?n sinh viên, bác s? ? các ??n v? ??i h?c trên c? n??c, hi?u ch?nh k? càng.

Ch??ng 1 Ch?m sóc b?nh nhân n?i trú

Ch??ng 2 C?p c?u

Ch??ng 3 Các tri?u ch?ng th??ng g?p

Ch??ng 4 M?t và Tai m?i h?ng

Ch??ng 5 Da li?u Ch??ng 6 Huy?t h?c và Ung th?

Ch??ng 7 Truy?n nhi?m

Ch??ng 8 Tim m?ch

Ch??ng 9 Hô h?p

Ch??ng 10 Th?n – Ti?t Ni?u

Ch??ng 11 Tiêu Hóa

Ch??ng 12 D? ?ng – Mi?n d?ch

Ch??ng 13 N?i ti?t – Chuy?n hóa

Ch??ng 14 Th?n kinh

Ch??ng 15 Tâm th?n

Ch??ng 16 Phòng b?nh và Nâng cao s?c kh?e

Ch??ng 17 Tác d?ng ph? c?a thu?c

Ch??ng 18 Giá tr? c?a xét nghi?m

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

Sách d?ch Harrison:

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f3042773059316b5256796b786d4f5642614d55746a596a68774f5467″]

Tr?c Nghi?m Harrison: Link Here

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply