[Sách D?ch] Tr?c Nghi?m N?i Khoa Harrison

[Sách D?ch] Tr?c Nghi?m N?i Khoa Harrison.

Tr?c Nghi?m N?i Khoa Harrison. YhocData ?ã chia s? cu?n textbook Harrison N?i Khoa ti?ng Vi?t. Nay ti?p t?c gi?i thi?u các b?n cu?n d?ch tr?c nghi?m Harrison ?? s? này.

Harrison, t?p trung vào sinh lý b?nh h?c v?i s? nghiêm ng?t và v?i m?c tiêu liên k?t các c? ch? gây b?nh v?i các ph??ng pháp ?i?u tr?.

C?i thi?n s? hi?u bi?t v? cách các b?nh phát tri?n và ti?n tri?n. Thúc ??y vi?c ra quy?t ??nh t?t h?n, giá tr? cao h?n.

Harrison tóm t?t nh?ng phát tri?n khoa h?c c? b?n m?i quan tr?ng, nh? vai trò c?a ty th? trong cái ch?t t? bào ???c l?p trình và ho?i t?, vai trò c?a h? th?ng mi?n d?ch ??i v?i s? phát tri?n và ?i?u tr? ung th?, tác ??ng c?a vi?c rút ng?n telomere trong quá trình lão hóa và b?nh t?t, và vai trò c?a h? vi sinh v?t trong quá trình lão hóa và b?nh t?t.

B? tr?c nghi?m là công s?c d?ch thu?t c?a nhóm b?n sinh viên y khoa v?i ch? biên là bác s? Ph?m Ng?c Minh, admin c?a nhóm. Sách ?ã b? sung ??y ?? các ch??ng còn thi?u c?a các b?n khác.

H?a h?n s? là sách cho các b?n ?ang c?n hi?u sâu, r?ng, ?úng v?n ?? sinh lý. Tài li?u ôn t?p cho các kì thi n?i trú, chuyên khoa, cao h?c.

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

Tr?c Nghi?m:

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f314d787a4c62514f644455566e6a745552584c6f46436a36637174635f6a3334622f76696577″]

Sách d?ch Harrison: Link Here

 [adinserter block=”6″]

2 Comments

  1. phúc December 31, 2022
    • Admin January 1, 2023

Leave a Reply