S? Tay S? D?ng Thu?c 2020 – ?KTP Vinh

YhocData xin chia s? m?i ng??i t?p tài li?u m?i. S? Tay S? D?ng Thu?c 2020 b?nh vi?n ?a khoa thành ph? Vinh.

Nh?ng l?u ý m?i nh?t ???c c?p nh?t trong vi?c qu?n lý và s? d?ng thu?c. Nh?ng t??ng tác thu?c c?n l?u ý trên lâm sàng.

N??i dung sa?ch gô?m 13 phâ?n, mô?i phâ?n ?u???c tri?nh ba?y su?c ti?ch, dê? hiê?u, c??p nh??t kiê?n th??c. Cuô?n sa?ch na?y giu?p du???c si?, ba?c sy?,… co? the?m ta?i li??u tham kha?o nh??m bô? sung va? na?ng cao kiê?n th??c chuye?n mo?n cu?a mi?nh.

[adinserter block=”6″]

M?i ng??i xem và tham kh?o tài li?u này ngay sau ?ây:

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f656562386f6c676c3069326d3878352f25354259686f63446174612e636f6d2535442532305325453125424225393525323054617925323053254531254242254144253230442545312542422541356e67253230546875254531254242253931632e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply