[Sách D?ch] H??ng D?n C?n B?n Kháng Sinh Lâm Sàng – Antibiotic Basics For Clinicians

[Sách D?ch] H??ng D?n C?n B?n Kháng Sinh Lâm Sàng – Antibiotic Basics For Clinicians.

M?t cu?n sách v? kháng sinh khá hay nói v? ?ng d?ng trên lâm sàng. Sách ???c phiên d?ch t? cu?n Antibiotic Basics For Clinicians ?n b?n th? 2.

Cu?n sách ???c d?ch b?i các d??c s? thu?c ??i h?c D??c Hà N?i. N?i dung tóm g?n v? các nhóm kháng sinh. Giúp ng??i ??c có cái nhìn tr?c quan, hi?u sâu c? ch? tác ??ng t?ng nhóm kháng sinh v?i các lo?i vi khu?n. Ch?n l?c lo?i kháng sinh phù h?p trên ?i?u tr? lâm sàng.

Ngoài ki?n th?c n?n, sách còn nêu rõ các tr??ng h?p b?nh lý mà ta th??ng g?p, các tình hu?ng th??ng ph?i ??i m?t. ??a ra các gi?i pháp, các h??ng x? trí trên t?ng tr??ng h?p c? th?. Các ca lâm sàng ch??ng cu?i ?? rèn luy?n k? n?ng, quy?t ??nh khi ?i?u tr?.

?ây là m?t cu?n sách hay, ???c nhi?u ng??i gi?i thi?u ? c?ng ??ng y khoa th? gi?i. C?m ?n nhóm d?ch ?ã biên so?n sang ti?ng vi?t giúp ng??i ??c d? ti?p c?n h?n. [Sách D?ch] H??ng D?n C?n B?n Kháng Sinh Lâm Sàng – Antibiotic Basics For Clinicians

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f306e33326535307a3464736737376d2f25354259686f63446174612e636f6d253544253230532543332541316368253230442545312542422538426368253230416e746962696f7469632532304261736963253230466f72253230436c696e69632e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply