Tài Li?u Ôn Th?c T?p Ch?n ?oán Hình ?nh 2019

Tài li?u ôn t?p phân tích các hình ?nh lâm sàng 2019.

Phân tích các phim XQuang, CT-scan, MRI và siêu âm. B? tài li?u giúp các b?n sinh viên y khoa ôn t?p ki?n th?c v? hình ?nh h?c.

B? h?n 140 slide hình ?nh h?c cùng ?áp án, phân tích các case. Hy v?ng tài li?u giúp nhi?u cho vi?c ôn t?p các b?n.

[adinserter block=”6″]

M?i ng??i có th? t?i ngay và tham kh?o n?i dung Tài Li?u Ôn Th?c T?p Ch?n ?oán Hình ?nh 2019 sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f653679363364356a6a3162746974392f25354259686f63446174612e636f6d2535442532305468254531254242254231632532307425453125424125414470253230432543342539304841253230323031392532302e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply