Tr?c Nghi?m Ch?n ?oán Hình ?nh Có ?áp Án T?ng H?p

Hôm nay, YhocData s?u t?m ???c tài li?u tr?c nghi?m có ?áp án m?i. Tr?c Nghi?m Ch?n ?oán Hình ?nh Có ?áp Án T?ng H?p.

Các b? câu h?i tr?c nghi?m ???c t?ng h?p nhi?u ngu?n khác nhau. Sau ?ây là vài câu trong b? tài li?u cho các b?n tham kh?o

Ca?u 86: Trong tru???ng h??p kho? pha?n bi??t tra?n di?ch ma?ng ngoa?i tim v??i l??p m?? tru???c tim tre?n sie?u a?m (?ê?u co? viê?n gia?m hô?i a?m). Cho?c do? ?ê? pha?n bi??t.

A. Câ?n ?u???c chi? ?i?nh.

B. Kho?ng ?u???c chi? ?i?nh

C. Chi? ?i?nh na?o co? thê?.

[adinserter block=”6″]

Ca?u 2: Phu?o?ng pha?p châ?n ?oa?n h?? thâ?n kinh so? na?o tô?t nhâ?t la?:

A. Sie?u a?m Doppler ma?u

B. X quang thu???ng quy

C. C??t l??p vi ti?nh (CLVT)

D. C??ng hu???ng t?? (CHT)

E. Nhâ?p nha?y ?ô?ng vi?.

M?i ng??i có th? t?i ngay b? câu h?i Tr?c Nghi?m Ch?n ?oán Hình ?nh Có ?áp Án T?ng H?p ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6b733763307178666a6d79343674322f25354259686f63446174612e636f6d253544253230546f6e67253230686f70253230747261632532306e676869656d2532306368616e253230646f616e25323068696e68253230616e682e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply