Tr?c Nghi?m Gi?i Ph?u Có ?áp Án 1000 Câu

Tr?c Nghi?m Gi?i Ph?u Có ?áp Án 1000 Câu.

M?t b? câu h?i tr?c nghi?m khác cho vi?c ôn thi gi?i ph?u. Nh? các b?n c?ng ?ã bi?t, gi?i ph?u luôn là m?t môn khó nh?n nh?t ??i v?i các b?n sinh viên khi b?t ??u ti?p xúc ngành y.

Quá nhi?u ki?n th?c, chi ti?t c?n ph?i nh?. Quá nhi?u các mô hình, r?i các hình th?c thi ??y áp l?c. Vì v?y, YhocData ?ã chia s? r?t nhi?u tài li?u gi?i ph?u liên quan tr??c ?ây giúp các b?n.

T? nh?ng mô hình có chú thích, b? ?? thi gi?i ph?u, các m?u câu h?i thi ch?y bàn, tr?c nghi?m ?úng sai,…

Hôm nay, YhocData ti?p t?c gi?i thi?u các b?n b? 1000 câu tr?c nghi?m nhi?u ?áp án gi?i ph?u. T?t nhiên, t?t c? ??u có l?i gi?i cho các b?n dò ki?n th?c.

Câu 85: ? bàn tay, ??ng m?ch quay ngón tr? là nhánh c?a:

A. ?M tr?

B. Cung gan tay nông

C. ?M quay

D. Cung gan tay sâu

E. ?M gian c?t sau

Câu 101: Câu nào sau ?ây là sai:

A. C? x??ng ?ùi có m?t ph?n n?m ngoài bao kh?p

B. Dây ch?ng ch?u ?ùi là dây ch?ng kho? nh?t c?a kh?p hông

C. Toàn b? ch?m x??ng ?ùi là m?t kh?p và kh?p v?i ? c?i

D. Biên ?? ho?t ??ng c?a kh?p hông ít h?n kh?p vai

E. Kh?p hông ít tr?t h?n kh?p vai

??y là m?t vài ví d? m?u tr?c nghi?m mà b?n s? g?p trong t?p tài li?u này. M?i ng??i có th? download mi?n phí ngay bên d??i nhé !!

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i:

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f72373830356b3230726869336136612f25354259686f63446174612e636f6d253544253230544e2532304769616925323050686175253230313030302532304361752e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply