Tr?c Nghi?m ?i?u D??ng C? B?n Theo Ch??ng Có ?áp Án

Tr?c Nghi?m ?i?u D??ng C? B?n Theo Ch??ng Có ?áp Án.

L?n tr??c, YhocData ?ã chia s? các b?n b? ?? thi tr?c nghi?m có ?áp án môn ?i?u d??ng c? b?n. Hôm nay, chúng mình xin chia s? ti?p b? tr?c nghi?m khác. Các câu h?i l?n này ???c s?p x?p theo t?ng ch??ng. Thu?n ti?n giúp các b?n ôn t?p. ?áp án ??y ?? các ph?n.

Sau ?ây là vài câu m?u trong b? tr?c nghi?m giúp các b?n tham kh?o.

325. Nh?p th? Kussmaul ???c mô t? nh? sau:

A. Hít vào sâu – ng?ng th? ng?n – th? ra nhanh sau ?ó ng?ng th? kéo dài h?n r?i l?i ti?p chu k?
khác nh? trên@

B. Ng?ng th? ng?n r?i th? ra nhanh và sâu

C. Th? nông nh? r?i ng?ng th? ng?n, sau ?ó th? ra sâu

D. Ng?ng th? ch?ng 15 – 20 giây, r?i b?t ??u th? nông nh? r?i d?n tr? nên nhanh, sâu, m?nh. Sau ?ó chuy?n thành nh?, nông r?i ng?ng l?i ?? b?t ??u m?t chu k? khác

E. Khó th? và th? ch?m, co kéo

[adinserter block=”6″]

344. Trong v?n chuy?n b?nh nhân câu nào sau ?ây sai:

A. Dây n?t là d?ng c? h? tr? r?t h?u ích ??i v?i b?t c? hình th?c v?n chuy?n nào @

B. V? trí c?a gi??ng có th? giúp r?t nhi?u trong quá trình v?n chuy?n

C. Giày ?? c?ng giúp cho b?nh nhân có c?m giác an toàn và tránh tr??t

D. Hình th?c v?n chuy?n th??ng ???c ch? ??nh b?i bác s?

E. Ng??i ?i?u d??ng có th? linh ??ng ch?n ph??ng pháp t?t nh?t ?? th?c hi?n y l?nh

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f737a6f6767336568346a716b7362682f25354259686f63446174612e636f6d253544253230544e2532304469657525323044756f6e672532305468656f2532304368756f6e67253230436f253230446170253230416e2e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply