B? ?? Tr?c Nghi?m ?i?u D??ng C? B?n Có ?áp Án

B? ?? Tr?c Nghi?m ?i?u D??ng C? B?n Có ?áp Án

B? ?? tr?c nghi?m môn ?i?u d??ng c? b?n. M?t trong nh?ng môn c? b?n nh?m t?o n?n t?ng ki?n th?c cho m?i sinh viên y khoa khi b?t ??u ?i lâm sàng.

Ph?i t?p làm quen các ki?n th?c y khoa c?n b?n nh?t. Các quy t?c r?a tay, k? thu?t tiêm m?ch, tiêm b?p,…

Hôm nay, YhocData xin chia s? các b?n b? ?? thi tr?c nghi?m b? môn này. Hy v?ng, ?ây s? là tài li?u giúp các b?n làm quen ki?n th?c.

T? ?ó ??t k?t qu? t?t trong các kì thi. Các b?n có th? t?i và làm b? câu h?i tr?c nghi?m ngay bên d??i nhé. Link Download các b? ?? ngay bên d??i:

?? 1

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f7a33386a7131666971786b6e3575372f25354259686f63446174612e636f6d253544253230446525323031253230544e2532304469657525323044756f6e672e7064663f646c3d30″]

?? 2

[gget id=”2″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f7539757873346539663372756632702f25354259686f63446174612e636f6d253544253230446525323032253230544e2532304469657525323044756f6e672e7064663f646c3d30″]

?? 3

[gget id=”3″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f787261656d676f706e6675657369702f25354259686f63446174612e636f6d253544253230446525323033253230544e2532304469657525323044756f6e672e7064663f646c3d30″]

?? 4

[gget id=”4″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f77377a63686761637a6939386e706a2f25354259686f63446174612e636f6d253544253230446525323034253230544e2532304469657525323044756f6e672e7064663f646c3d30″]

?? 5

[gget id=”5″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f657a6d726174657163386d6e786d6b2f25354259686f63446174612e636f6d253544253230446525323035253230544e2532304469657525323044756f6e672e7064663f646c3d30″]

?? 6

[gget id=”6″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f776464376b626139786861793179332f25354259686f63446174612e636f6d253544253230446525323036253230544e2532304469657525323044756f6e672e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

?? 7

[gget id=”7″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f756962686936636b38346f373470372f25354259686f63446174612e636f6d253544253230446525323037253230544e2532304469657525323044756f6e672e7064663f646c3d30″]

?? 8

[gget id=”8″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6479676c6d346c7061676c6670306e2f25354259686f63446174612e636f6d253544253230446525323038253230544e2532304469657525323044756f6e672e7064663f646c3d30″]

?? 9

[gget id=”9″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6a656568386b7a627a6f717568307a2f25354259686f63446174612e636f6d253544253230446525323039253230544e2532304469657525323044756f6e672e7064663f646c3d30″]

Leave a Reply