Câu H?i ?i?n Khuy?t Gi?i Ph?u

Gi?i ph?u luôn là m?t môn thi khó nh?n nh?t v?i sinh viên y t? n?m ??u tiên v?i hình th?c thi ch?y tr?m v??t qua hàng lo?t các câu h?i tr?c nghi?m hóc búa, ?i?n khuy?t oái ?m và các chi ti?t mô hình. D??i ?ây là nh?ng câu h?i trong ph?n thi này, giúp các b?n ôn t?p k? l??ng.

Hãy th? làm và xem ?áp án cu?i trang nhé!

Ph?n Câu H?i

Câu 1. Cung ???ng ma?ch gan tay nông ?u???c ta?o thành do s?? tiê?p nô?i cu?a … và …

Câu 2. Cung ???ng ma?ch gan tay sâu ?u???c ta?o thành do s?? tiê?p nô?i cu?a … và …

Câu 3. Vùng delta ?u???c câ?p máu b??i …

Câu 4. Vùng delta ?u???c chi phô?i v??n ???ng b??i …

Câu 5. ?ám rô?i thâ?n kinh cánh tay ?u???c câ?u ta?o t?? các dây gai sô?ng … ?ê?n …

Câu 6. Bó ngoài cu?a ?ám rô?i cánh tay cho … ngành cùng là … và …

Câu 7. Bó trong cu?a ?ám rô?i cánh tay cho … ngành là …, …, … và …

Câu 8. Bó sau cu?a ?ám rô?i cánh tay cho … ngành là … và …

Câu 9. … là thâ?n kinh trunh thành nhâ?t v??i ???ng ma?ch nách cu?ng nhu? ???ng ma?ch cánh tay.

Câu 10. Chui qua lô? tam giác vai tam ?â?u có …

Câu 11. Chui qua lô? t?? giác có … và …

Câu 12. Chui qua lô? tam giác cánh tay tam ?â?u có … và …

Câu 13. Co? ng??c l??n ?u???c bo?c trong …

Câu 14. Co? ng??c bé ?u???c bo?c trong …

Câu 15. Dây treo nách ?u???c ta?o b??i …

Câu 16. Ti?nh ma?ch nông vùng cánh tay tru???c là … (?? phía trong) và … (?? phía ngoài).

Câu 17. Bó ma?ch thâ?n kinh vùng cánh tay tru???c n??m trong …

Câu 18. Dây … ?i xuyên qua co? qua? cánh tay.

Câu 19. … là co? tùy hành cu?a ???ng ma?ch nách.

Câu 20. … là co? tùy hành cu?a ???ng ma?ch tru?.

Câu 21.?… là co? tùy hành cu?a ???ng ma?ch quay.

Câu 22.??â?u dài co? … bám ?? cu? trên ô? cha?o và ?â?u dài co? … bám ?? cu? du???i ô? cha?o.

Câu 23. Thành phâ?n cu?a rãnh nhi? ?â?u trong gô?m … và …

Câu 24. Thành phâ?n cu?a rãnh nhi? ?â?u ngoài gô?m … và …

Câu 25. Ma?c ?ùi thu?ng m??t lô?, lô? ?ó go?i là… Tâ?m du???i da ???y trên lô? này cu?ng bi? thu?ng nhiê?u lô? go?i là …

Câu 26. Cho?m xu?o?ng mác là no?i bám cu?a gân co? … và dây ch??ng …

Câu 27. Gân chân ngô?ng gô?m … gân co? t?? nông ?ê?n sâu lâ?n lu???t là …, … và …

Câu 28.

Phâ?n di??n mông gi??a ?u???ng mông tru???c và ?u???ng mông sau là no?i bám (nguyên u?y) cu?a co? …

Phâ?n di??n mông gi??a ?u???ng mông tru???c và ?u???ng mông du???i là no?i bám (nguyên u?y) cu?a co? …

Phâ?n di??n mông sau ?u???ng mông sau là no?i bám (nguyên u?y) cu?a co? …

Câu 29. ?â?u dài co? nhi? ?â?u ?ùi, co? bán gân và co? bán màng là ba co? thu??c nhóm co? …

Câu 30. ?â?u dài co? nhi? ?â?u ?ùi có nguyên u?y chung v??i co? …

Câu 31.

?áy cu?a tam giác ?ùi là …

Ca?nh trong tam giác ?ùi là …

Ca?nh ngoài tam giác ?ùi là …

Câu 32.

… là mô?c mà ???ng ma?ch du???i ?òn ?ô?i tên thành ???ng ma?ch nách

… là mô?c mà ???ng ma?ch nách ?ô?i tên thành ???ng ma?ch cánh tay

… là mô?c mà ???ng ma?ch ch??u ngoài ?ô?i tên thành ???ng ma?ch ?ùi

… là mô?c mà ???ng ma?ch ?ùi ?ô?i tên thành ???ng ma?ch khoeo

Câu 33. … là co? dài nhâ?t co? thê?.

Câu 34. … là thâ?n kinh l??n nhâ?t co? thê?.

Câu 35. … là dây ch??ng kho?e nhâ?t kh??p hông.

Câu 36. … là xu?o?ng dài nhâ?t co? thê?.

Câu 37. Bó ma?ch thâ?n kinh trong hô? khoeo s??p xê?p theo th?? t?? t?? tru???c ra sau và t?? trong ra ngoài là …, … và …

Câu 38.

Thâ?n kinh gan chân ngoài ?? gan chân ?u???c xem giô?ng nhu? … ?? gan tay

Thâ?n kinh gan chân trong ?? gan chân ?u???c xem giô?ng nhu? … ?? gan tay

Câu 39. L??p gi??a khu co? vùng c??ng tay tru???c: …

Câu 40. L??p gi??a khu co? vùng c??ng chân sau: …

Câu 41. Co? n??m sâu nhâ?t ?? ô mô cái gan tay là …

Câu 42. Co? ?ê?n ta?ng cu???ng cho gân co? gâ?p các ngón chân dài ?? ca?nh ngoài gân co? này nh??m chi?nh la?i hu???ng tác ???ng cu?a co? này ?? vùng gan chân là …

Câu 43. Co? t?? ?â?u ?ùi gô?m các co? …

Câu 44. Co? tam ?â?u c??ng chân gô?m các co? …

Câu 45. Xu?o?ng cô? tay có tâ?t ca? … xu?o?ng Xu?o?ng cô? chân có tâ?t ca? … xu?o?ng

Câu 46. Xu?o?ng nho? nhâ?t co? thê? là …

Câu 47.

Xu?o?ng v??ng ?? bàn tay chi? có ?? …

Xu?o?ng v??ng ?? bàn chân chi? có ?? …

Câu 48. Dây thâ?n kinh ?i trong rãnh gi??a co? th??t lu?ng l??n và co? ch??u là …

Câu 49. Dây thâ?n kinh ?i ?? b?? trong co? th??t lu?ng l??n là …

Câu 50. Co? … làm ???ng tác gâ?p kh??p gian ?ô?t gâ?n các ngón.

Câu 51. Co? … làm ???ng tác gâ?p kh??p gian ?ô?t xa các ngón.

Ph?n ?áp Án

Leave a Reply