Tr?c Nghi?m Gi?i Ph?u ?úng/Sai

Gi?i  ph?u là m?t môn quan tr?ng theo su?t cu?c ??i c?a sinh viên y và bác s? ?a khoa. Ngoài nh?ng ki?n th?c có ???c trong sách v?, còn có nh?ng ki?n th?c ???c thu nh?t và nh?c l?i thông qua các bài tr?c nghi?m ?úng sai.

Nh?m m?c ?ích giúp ?? các b?n sinh viên v??t qua k? thi gi?i ph?u m?t các thành công. YHocData.com xin hân hanh gi?i thi?u bài tr?c nghi?m gi?i ph?u ?úng sai v?a m?i ???c c?p nh?t s?m nh?t t? các tr??ng y d??c trên c? n??c.

Bài tr?c nghi?m t?p h?p các ki?n th?c gi?i ph?u ? các chuyên ?? khác nhau. Ví d?: ti?t n?u – sinh d?c, th?n kinh, tiêu hóa, c? x??ng kh?p,… T?i ngay ???ng Link bên d??i:

1/ D? dày là m?t t?ng n?m trong phúc m?c, ? t?ng trên m?c treo k?t tràng ngang

?úng

Sai

2/ Vùng tr?n c?a gan là vùng không ???c phúc m?c che ph?, vùng này thu?c m?t hoành c?a gan

?úng

Sai

3/ B? d??i c?a gan ng?n cách ph?n tr??c m?t hoành v?i m?t t?ng,có hai khuy?t là khuy?t t?nh m?ch ch? d??i và dây ch?ng tròn

?úng

Sai

Share bài vi?t ?? th?y Link Download Tr?c Nghi?m Gi?i Ph?u ?úng/Sai bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f70776e307a7138776a6671307867712f25354259486f63446174612e636f6d2535442532305472254531254241254146632532306e6768692545312542422538376d2532306769254531254241254133692532307068254531254241254142752532302543342539312543332542416e672d7361692e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply