B? 29 ?? Thi Gi?i Ph?u Có ?áp Án

Hôm nay, YhocData chia s? ??n các b?n tr?n b? 29 ?? thi tr?c nghi?m gi?i ph?u có ?áp án t?ng ?? riêng bi?t. M?i ?? g?m 60 câu tr?c nghi?m 5 ?áp án A-B-C-D-E v?i nh?ng c?m b?y trong câu tr? l?i.

?? c?p t?n nhánh m?ch máu, nguyên u? bám t?n các c?, các nhánh th?n kinh chi ph?i. ?ây h?a h?n là b? tài li?u ?áng giá ?? sinh viên rèn luy?n, t?ng ôn ki?n th?c nh?m v??t qua b? môn ??y ám ?nh này.

YhocData ?ã share các b?n b? ?i?n khuy?t, mô hình gi?i ph?u, gi? là b? ?? tr?c nghi?m. Hy v?ng, các tài li?u này s? giúp ích cho m?i ng??i v??t qua kì thi t?t nh?t.

PDF g?m 29 ?? v?i ?áp án t?ng câu cu?i trang.

Share bài vi?t ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f313374727365396c6a786178786d682f25354259686f63446174612e636f6d253544253230542545312542422539356e67253230323925323025433425393125453125424225383125323047502e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply