[Bài D?ch] Guideline C?p Nh?t ?i?u Tr? Toan Chuy?n Hoá 2019

Hôm nay, YhocData xin chia s? ??n m?i ng??i bài d?ch m?i nh?t 2019. Guideline C?p Nh?t ?i?u Tr? Toan Chuy?n Hoá 2019.

Bài d?ch ???c chuy?n ng? b?i bác s? H? Hoàng Kim, công tác t?i khoa h?i s?c c?p c?u b?nh vi?n Nguy?n Tri Ph??ng.

[adinserter block=”6″]

Nhiê?m toan chuyê?n ho?a la? m??t rô?i loa?n thu???ng g??p trong câ?p c??u va? hô?i s??c ti?ch c??c. Do co? ta?i li??u ?a? ?u???c nghie?n c??u v??i ca?c d?? li??u m??i lie?n quan ?ê?n vi??c qua?n ly? nhiê?m toan chuyê?n ho?a, Hi??p h??i Hô?i s??c ti?ch c??c Pha?p

M?i ng??i có th? t?i và tham kh?o tài li?u [Bài D?ch] Guideline C?p Nh?t ?i?u Tr? Toan Chuy?n Hoá 2019 ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f776130637374746e717432376e6a732f25354259686f63446174612e636f6d253544253230677569646c696e652d323031392d6d657461626f6c69632d616369646f7369732e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply