S? Tay ?i?u Tr? C?p C?u N?i Khoa 2019 B? Y T?

S? Tay ?i?u Tr? C?p C?u N?i Khoa 2019 B? Y T?

S? Tay ?i?u Tr? C?p C?u N?i Khoa 2019 B? Y T?. Cu?n sách ???c b? y t? phát hành nh?m giúp các y bác s? th?c hành tra c?u nhanh khi c?n thi?t.

???c nhi?u bác s? t?i các b?nh vi?n l?n nh? Ch? R?y, B?ch Mai, TW Hu?,… tham gia biên so?n, ch?nh s?a. ?ây có th? nói là tài li?u ?úng chu?n hi?n t?i c?a y t? Vi?t Nam.

Bao g?m t?ng c?ng 53 b?nh h?c, tình hu?ng lâm sàng th??ng g?p trong c?p c?u n?i khoa. S? Tay ?i?u Tr? C?p C?u N?i Khoa 2019 B? Y T? giúp ng??i ??c nhanh chóng nh?n ??nh trên lâm sàng. T? ?ó ??a ra các h??ng ?i?u tr? t?t nh?t v?i phác ?? ???c c?p nh?t m?i nh?t. Là m?t quy?n sách b? túi hay mà các b?n nên có ?? tra c?u nhanh.

[adinserter block=”6″]

Ch? v?n v?n kho?ng 250 trang sách. Nh?ng n?i dung r?t c?n thi?t, c?p nh?t, d? tra c?u và r?t cô ??ng khi th?c hành lâm sàng. YhocData xin chia s? l?i t?i các b?n ??c, các y bác s?, sinh viên y khoa quy?n sách này. Ngoài ra, các b?n c?ng có th? xem qua quy?n: H??ng d?n c?p c?u theo kinh nghi?m c?ng r?t giá tr?.

M?i ng??i có th? xem và t?i tham kh?o S? Tay ?i?u Tr? C?p C?u N?i Khoa 2019 B? Y T? ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f3633333074366272686c72326d336d2f25354259686f63446174612e636f6d253544253230534f253230544159253230444945552532305452492532304341502532304355552532304e4f492532304b484f412e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply