[Bài D?ch] Guidelines Ch?n ?oán Và ?i?u Tr? H?i Ch?ng Vành M?n ESC 2019

Hôm nay, YhocData xin chia s? ??n các b?n bài d?ch m?i v? tim m?ch. Guidelines h??ng d?n ch?n ?oán và ?i?u tr? h?i ch?ng vành m?n.

C?p nh?t t? hi?p h?i tim m?ch châu âu ESC 2019. Bài d?ch ???c chuy?n ng? b?i bác s? Võ Anh Minh.

[adinserter block=”6″]

Tài li?u có kho?ng h?n 70 trang. ?? c?p nh?ng ?i?m m?i, ??ng thu?n m?i c?a châu âu trong ?i?u tr? b?nh m?ch vành m?n. M?i ng??i có th? t?i tài li?u [Bài D?ch] Guidelines Ch?n ?oán Và ?i?u Tr? H?i Ch?ng Vành M?n ESC 2019 sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f314948625042644249456d543733577131584b334b46464f75655446664e69646f2f766965773f7573703d73686172696e67″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply