Tiêu S?i Huy?t Trong Nh?i Máu C? Tim C?p ST Chênh Lên – Bài D?ch Uptodate

Tiêu S?i Huy?t Trong Nh?i Máu C? Tim C?p ST Chênh Lên – Bài D?ch Uptodate.

Kh?i ??u ?i?u tr? b?ng thu?c tiêu s?i huy?t trong nh?i máu c? tim ST chênh lên – Bài d?ch c?a bác s? Nguy?n Phúc Thi?n. C?p nh?t nh?ng quan ?i?m m?i trong cách ti?p c?n, kh?i tr? ban ??u.

Bài vi?t ???c phiên d?ch tr?c ti?p t? phiên b?n Uptodate m?i nh?t. Chia s? t?i c?ng ??ng y khoa nh?ng c?p nh?t ki?n th?c m?i.

M?i ng??i có th? tham kh?o v?i b?n online ho?c download v? máy ngay bên d??i.

Chúc các b?n h?c t?p t?t !

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply