Bài Gi?ng Ch?n ?oán X-Quang

YhocData xin chia s? m?i ng??i quy?n sách v?a ???c s?u t?m v? ch?n ?oán hình ?nh. Bài Gi?ng Ch?n ?oán X-Quang. Cung c?p n?n ki?n th?c c? b?n v? hình ?nh h?c xquang.

?i t? nh?ng nguyên lí t?i v?n d?ng c? th?. H??ng d?n ng??i ??c trình t? phân tích m?t phim ch?p h? th?ng nh?t. H?n ch?, tránh b? sót các th??ng t?n.

Áp d?ng vi?c th?c t?p phân tích xquang trong nhi?u chuyên khoa nh? tim m?ch, hô h?p v?i xquang ng?c, tiêu hoá v?i xquang b?ng và h? ni?u c?ng nh? nhi?u chuyên khoa khác liên quan.

[adinserter block=”6″]

M?i ng??i có th? xem và t?i tham kh?o tài li?u ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f31424556776473334f6a6b6162636259496d32764f524379314e6f506c4b686469″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply