Bài Gi?ng Nhi Khoa – ??i H?c Y Khoa Ph?m Ng?c Th?ch

YhocData hôm nay xin chia s? t?i các b?n giáo trình bài gi?ng nhi khoa. Là tài li?u bài gi?ng c?a tr??ng ??i h?c Y Khoa Ph?m Ng?c Th?ch. M?t trong nh?ng ngôi tr??ng có ti?ng, lâu ??i c?a thành ph? H? Chí Minh. Giáo trình ???c các gi?ng viên b? môn nhi khoa biên so?n.

Là môn h?c dành cho các sinh viên Y4 c?a tr??ng. Bài gi?ng trình bày các ki?n th?c n?n t?ng nhi khoa c? b?n nh?t ??n nâng cao. T? các ??c ?i?m giai ?o?n phát tri?n, tiêm ch?ng c?n thi?t ??n các bài b?nh h?c chuyên sâu. Tim m?ch, hô h?p, tiêu hóa,…

[adinserter block=”6″]

Nói chung ?ây là tài li?u nhi khoa bao quát dành cho các b?n sinh viên y quan tâm và h?c t?p ki?n th?c nhi khoa. M?i ng??i có th? xem và t?i tài li?u Bài Gi?ng Nhi Khoa – ??i H?c Y Khoa Ph?m Ng?c Th?ch sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f78667a706b616c39336834716136652f47692543332541316f25323074722543332541436e682532302d253230504e542e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply