[Sách D?ch] Gây Mê H?i S?c Nhi Khoa T?i Các N??c ?ang Phát Tri?n

[Sách D?ch] Gây Mê H?i S?c Nhi Khoa T?i Các N??c ?ang Phát Tri?n. Hôm nay, YhocData xin gi?i thi?u và chia s? t?i m?i ng??i quy?n tài li?u phiên ng? hay v? h?i s?c nhi khoa. Tài li?u ???c biên d?ch b?i Bác s? Phan Th? Minh Tâm cùng nhi?u cán b? y bác s? ?ang công tác t?i các vi?n nhi l?n c?a TPHCM.

M?t b?n d?ch ?? s?, có giá tr? cao v?i kho?ng g?n 700 trang d?ch thu?t. ?? c?p nh?ng ?i?m ?áng chú ý trong chuyên ngành h?i s?c c?p c?u nhi khoa hi?n nay.

Ngoài ra, YhocData c?ng xin chia s? thêm các b?n quy?n Phác ?? S? Sinh 2019-2021 m?t phiên b?n d?ch thu?t c?ng r?t có giá tr? mà YhocData t?ng s?u t?m th?y. Các b?n có th? xem tham kh?o thêm.

[adinserter block=”6″]

M?i ng??i có th? t?i và tham kh?o Gây Mê H?i S?c Nhi Khoa T?i Các N??c ?ang Phát Tri?n ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f7339786438673239747274753071682f25354259686f63446174612e636f6d25354425323047254333253832592532304d254333253841253230482545312542422539324925323053254531254242254138432532304e48492532304b484f412e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply