Bài Gi?ng N?i C? S? – GS. Nguy?n Huy Dung

Bài Gi?ng N?i C? S? – GS. Nguy?n Huy Dung. YhocData xin gi?i thi?u và chia s? l?i m?i ng??i quy?n sách c? b?n v? n?i khoa v?a ???c s?u t?m th?y. Tài li?u bao g?m t?ng c?ng 8 ch??ng.

?? c?p các ki?n th?c n?n t?ng c?a n?i qua các v?n ??, l?u ý trong th?m khám b?nh. Giúp ng??i ??c t?p ti?p c?n v?i các h? c? quan: hô h?p, tim m?ch, n?i ti?t, th?n ni?u và th?n kinh,…

Ngoài ra, ?? tìm hi?u nhi?u h?n, các b?n có th? t?i thêm quy?n B?nh H?c N?i Khoa ?HYD HCM c?ng r?t ???c ?a chu?ng.

[adinserter block=”6″]

M?i ng??i có th? xem và t?i tham kh?o tài li?u Bài Gi?ng N?i C? S? – GS. Nguy?n Huy Dung ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f716e306b67746f3737667a6c6634712f25354259686f63446174612e636f6d2535442532304261692532306769616e672532306e6f6925323043532e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply