Tr?c Nghi?m N?i C? S? Toàn T?p

Tr?c Nghi?m N?i C? S? Toàn T?p.

B? câu h?i tr?c nghi?m nh?p môn n?i – n?i c? s?. T?ng h?p c? ngàn câu h?i liên quan ??n b? môn. B? tr?c nghi?m có ??n h?n 200 trang câu h?i tr?c nghi?m nhi?u ?áp án.

Là tài li?u ?? các b?n ôn luy?n cho vi?c thi lý thuy?t tr?c nghi?m n?i khoa c? s?. Rèn luy?n ki?n th?c thông qua vi?c làm các câu h?i s? giúp nh? lâu, nh? k?. Sau ?ây là m?t vài câu h?i tr?c nghi?m trong b? ?? cho các b?n tham kh?o:

374.Phu?o?ng pha?p tha?o mu? ?o?n gia?n va? co? kê?t qua? trong ?iê?u tri? a?p xe phô?i la?:

A. Ca?c thuô?c ki?ch thi?ch ho

B. ca?c thuô?c long ?a?m

C. Dâ?n lu?u tu? thê?

D. Hu?t mu? qua ô?ng tho?ng qua khi? qua?n

E. Cho?c hu?t mu? xuye?n qua tha?nh ô?ng ng??c

375. Chi? ?i?nh ?iê?u tri? ngoa?i khoa a?p xe phô?i khi:

A. ?a?p ??ng ch??m v??i kha?ng sinh sau 1 tuâ?n ?iê?u tri?

B. Ap xe phô?i ma?n ti?nh

C. ?ê? la?i hang th??a

D. Ap xe phô?i nhiê?u ô?

E. Kha?i mu? ke?o da?i tre?n 1 tha?ng.

381. B??nh Hodgki co? thu?o?ng tô?n.

A. Bao thâ?n kinh

B. Khu tru? ?? trung thâ?t

C. Chi? h?? thô?ng ha?ch ba?ch huyê?t ?o?n thuâ?n

D. Gan, la?ch va?ch huyê?t

E. Tô? ch??c ???m va? tuyê?n

Bên trên là m?t vài m?u câu trong b? ?? này, m?i ng??i có th? t?i Tr?c Nghi?m N?i C? S? Toàn T?p ngay d??i ?ây:

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i:

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f616f656b646568757370623839306e2f25354259686f63446174612e636f6d253544253230544e2532304e2545312542422539396925323043254336254131253230532545312542422539462e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply