Tr?c Nghi?m N?i B?nh Lý 2000 Câu T?ng H?p

Tr?c Nghi?m N?i B?nh Lý 2000 Câu T?ng H?p. Toàn t?p b? tr?c nghi?m n?i b?nh lý m?i nh?t. G?m 2000 câu h?i, tr?i ??u các ch??ng trong 266 trang v?i ?áp án rõ ràng t?ng câu.

B? câu h?i s? ??a các b?n qua toàn b? ch??ng b?nh h?c c?a các h?c ph?n b?nh lý n?i 1 – 2 – 3 và 4. T? các ch??ng tu?n hoàn, hô h?p ??n huy?t h?c, tiêu hoá,…. Có th? nói ?ây là b? tài li?u quý giá mà YhocData ?ã s?u t?m ???c hi?n t?i. Hy v?ng các b?n có th? s? d?ng nó hi?u qu? trong ôn luy?n ki?n th?c lâm sàng c?a mình.

Sau ?ây là m?t s? câu tr?c nghi?m b?nh lý mà các b?n có th? tham kh?o:

Ca?u 1. Th??i ky? toa?n pha?t cu?a vie?m câ?u th??n câ?p co? ???c ?iê?m

a. Phu? mê?m, â?n lo?m

b. ?a?i i?t, nu???c tiê?u ?o?

c. H??i ch??ng nhiê?m tru?ng, huyê?t a?p ta?ng

d. Tâ?t ca? ?ê?u ?u?ng

Ca?u 2. Chê? ??? nghi? ngo?i trong ?iê?u tri? vie?m câ?u th??n câ?p

a. Nghi? ngo?i tuy??t ?ô?i ta?i giu???ng

b. Nghi? ngo?i tu?o?ng ?ô?i ?ô?i ta?i giu???ng

c. V??n ???ng nhe?

d. V??n ???ng tu?o?ng ?ô?i nhiê?u

Ca?u 3. Biê?n ch??ng cu?a vie?m câ?u th??n câ?p

a. Suy tim câ?p, vie?m câ?u th??n ma?n ti?nh, suy th??n

b. Xo? gan, nhô?i ma?u co? tim, vie?m vi câ?u th??n câ?p

c. Suy th??n, h??i ch??ng th??n hu?, hoa?i t?? co? tim

d. Suy tu?y, tiê?u du???ng châ?p, vie?m ?u???ng tiê?t ni??u – sinh du?c

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i:

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f3772753135727779663165306868312f25354259686f63446174612e636f6d253544253230432543332541327525323068254531254242253846692532307472254531254241254146632532306e6768692545312542422538376d253230622545312542422538376e68253230682545312542422538446325323063254333254233253230254334253931254333254131702532302543332541316e2e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply