B?nh Hô H?p Sau ??i H?c – B? Y T?

B?nh Hô H?p Sau ??i H?c – B? Y T?. Tài li?u b?nh h?c hô h?p ???c YhocData s?u t?m và chia s? l?i. ?? c?p t? nh?ng ki?n th?c gi?i ph?u, sinh lý c? quan hô h?p t?i các ki?n th?c b?nh h?c r?i t?i các ph??ng pháp ch?n ?oán và ?i?u tr?.

Tài li?u g?m 11 ch??ng v?i kho?ng h?n 600 trang sách. Giúp m?i n?m rõ các v?n ?? t? b?nh lý c?a màng ph?i, trung th?t, các b?nh lý nhu mô ph?i,…

[adinserter block=”6″]

M?i ng??i có th? xem và tham kh?o B?nh Hô H?p Sau ??i H?c – B? Y T? ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f31756a7043423877744b314d754f517556336162646b714c75476c613478704548″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply