Mechanical Ventilation in Neonates and Children: A Pathophysiology-Based Management Approach

Mechanical Ventilation in Neonates and Children: A Pathophysiology-Based Management Approach.

Cu?n sách giáo khoa này ?? c?p m?t cách toàn di?n v? thông khí c? h?c ? tr? s? sinh và tr? em, tích h?p ki?n th?c và hi?u bi?t m?i nh?t v? sinh h?c phát tri?n, nh?ng khác bi?t sinh lý liên quan ??n tu?i tác và b?nh c? th? trong th?c hành th? máy. Sinh lý liên quan ??n thông khí và c? h?c ph?i ???c mô t?. H??ng d?n ???c cung c?p v? cách th?c hi?n m?t lo?t các ?ánh giá lâm sàng m?t cách thích h?p, bao g?m các ?ánh giá v? thông khí, c? h?c và ki?m soát nh?p th?. Các chi?n l??c qu?n lý d?a trên sinh lý b?nh có s?n cho nhi?u tình hu?ng bao g?m suy hô h?p và suy hô h?p c?ng ???c cung c?p.

Thông khí c? h?c ? tr? s? sinh và tr? em: Ph??ng pháp qu?n lý d?a trên sinh lý b?nh h?c bao g?m m?t lo?t các ch? ?? liên quan ??n th? máy ? tr? em và tr? s? sinh. ?ây là ngu?n tài li?u quý giá cho các h?i th?o ho?c khóa h?c c? th? t?p trung vào suy hô h?p ? tr? em và cho nh?ng ng??i chu?n b? tham gia k? thi c?p ch?ng ch? c?a h?i ??ng v? y h?c s? sinh/chu sinh và y h?c ch?m sóc ??c bi?t ? tr? em.

Hãy nh?p m?t kh?u ?? th?y Link Download c?a YhocData bên d??i nhé !!

[datpass pass=”yhocdata123″]

Nh?n T?i

[/datpass]

Leave a Reply