SÔ? TAY HU???NG DÂ?N CHÂ?N ?OA?N ?IÊ?U TRI? VA? D?? PHO?NG B??NH PHÔ?I T??C NGHE?N MA?N TI?NH COPD GOLD 2022

SÔ? TAY HU???NG DÂ?N CHÂ?N ?OA?N ?IÊ?U TRI? VA? D?? PHO?NG B??NH PHÔ?I T??C NGHE?N MA?N TI?NH COPD GOLD 2022

B?n c?p nh?t m?i c?a GOLD, m?t trong nh?ng ngu?n t? li?u tham kh?o quan tr?ng trong vi?c ??a ra phác ?? ?i?u tr? c? th? b?nh ph?i t?c ngh?n mãn tính ???c c?p nh?t n?m 2022. Tài li?u ???c d?ch thu?t phiên ng? b?i GS.BS D??ng Quý S?. M?i ng??i có th? xem chi ti?t tài li?u GOLD sau ?ây.

Bây gi? b?n có th? t?i bài vi?t v?i Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f3066617034376b696f7a72367070302f59686f63446174612e636f6d5f323032322d474f4c442d504f434b45542d47554944452d494e2d564945544e414d4553455f2d323032325f474f4c442d574542534954455f57617465726d61726b65642d312e7064663f646c3d30″]

Leave a Reply