C?P NH?T H??NG D?N ?I?U TR? ?ÁI THÁO ???NG C?A HOA K? ADA 2023

C?P NH?T H??NG D?N ?I?U TR? ?ÁI THÁO ???NG C?A HOA K? ADA 2023
Tóm t?t m?t s? ?i?m m?i t? BS. Nguy?n Nh?t Nam:
– Ch??ng T?m soát và Ch?n ?oán ?ái tháo ???ng: ??a vào vai trò c?a máy th? HbA1C t?i ch? (point-of-care A1C).
– Ch??ng Phòng ng?a ?ái tháo ???ng típ 2:
+ Statin làm t?ng nguy c? ?ái tháo ???ng típ 2 ? ng??i có s?n nguy c? cao (d?a vào m?t s? th? nghi?m nh? DPP). C?n theo dõi ???ng huy?t ??nh k? và c?ng c? chi?n l??c phòng ng?a. Tuy nhiên, không khuy?n cáo ng?ng statin b?i l?i ích tim m?ch v?n l?n h?n nguy c? ?ái tháo ???ng.
+ Pioglitazone có th? ???c cân nh?c ?? làm gi?m nguy c? ??t qu? và nh?i máu c? tim ? ng??i có ti?n s? ??t qu? kèm d?u hi?u ?? kháng insulin và ti?n ?ái tháo ???ng (d?a vào th? nghi?m IRIS).
– Ch??ng ?ánh giá Toàn di?n và B?nh ??ng m?c:
+ Tóm t?t nh?ng h??ng d?n c? th? v? l?ch tiêm ch?ng các lo?i vaccine COVID-19 (bao g?m m?i nh?c l?i).
+ Ti?u m?c B?nh gan nhi?m m? không do r??u (NAFLD): b? sung nhi?u thông tin v? cách ti?p c?n ch?n ?oán, phân t?ng nguy c? và qu?n lý (vai trò c?a ??ng v?n th? th? GLP-1 và pioglitazone). Nh?ng c?p nh?t này ?a ph?n d?a theo tài li?u c?a Hi?p h?i Tiêu hóa Hoa K?.
– Ch??ng C?ng c? Hành vi S?c kh?e tích c?c:
+ Thêm m?t ?o?n mô t? v? intermittent fasting và time-restricted eating.
+ Có th? ??t m?c tiêu gi?m cân m?nh h?n (>15%) so v?i các khuy?n cáo tr??c ?ây d?a vào hi?u l?c c?a m?t s? thu?c gi?m cân m?i ?ã ???c FDA ch?p thu?n.
+ Nh?n m?nh vai trò c?a r?i lo?n gi?c ng? và s? c?n thi?t ?i?u tr? r?i lo?n gi?c ng? ? b?nh nhân ?ái tháo ???ng.
– Ch??ng M?c tiêu ???ng huy?t: ? ng??i suy y?u ho?c có nguy c? cao h? ???ng huy?t, th?i gian trong ng??ng (d?a trên k?t qu? ???ng huy?t liên t?c) ch? c?n ??t ? m?c >50% (thay vì >70% nh? dân s? chung).
– Ch??ng Công ngh? ?ái tháo ???ng: thêm thông tin mô t? v? cách phân lo?i máy ?o ???ng huy?t liên t?c (isCGM, rtCGM và professional CGM), thêm m?t m?c mô t? v? nh?ng y?u t? gây nhi?u khi s? d?ng CGM.
– Ch??ng Qu?n lý cân n?ng: ?? c?p thêm vai trò c?a thu?c ??ng v?n th? th? kép GLP-1/GIP (tirzepatide) m?i ???c FDA ch?p thu?n n?m nay.
– Ch??ng ?i?u tr? thu?c: nhìn chung không thay ??i l?n so v?i b?n 2022, tái kh?ng ??nh s? c?n thi?t c?a vi?c ?i?u tr? làm gi?m nguy c? tim-th?n ? b?nh nhân nguy c? cao. Nh?ng khuy?n cáo này ?a ph?n d?a trên ??ng thu?n ADA/EASD ?ã ban hành n?m nay.
– Ch??ng Qu?n lý B?nh tim m?ch:
+ Ng??ng ch?n ?oán t?ng huy?t áp theo ADA hi?n t?i là 130/80 mmHg ?? ??ng thu?n v?i ACC/AHA. M?c tiêu ?i?u tr? là ??a xu?ng d??i m?c này.
+ T?ng huy?t áp trong thai kì: thông tin rõ h?n v? khuy?n cáo ?i?u tr? hi?n t?i (d?a trên th? nghi?m CHAP).
+ Nh?n m?nh vi?c s? d?ng statin ho?t l?c cao ? b?nh nhân ?ái tháo ???ng 40-75 tu?i kèm nguy c? tim m?ch cao. B?nh nhân nên ???c ti?p t?c dùng sau 75 tu?i. N?u tr??c ?ó ch?a dùng, kh?i tr? v?i statin ho?t l?c trung bình cho ng??i trên 75 tu?i.
+ Có th? cân nh?c ph?i h?p ezetimibe và ?c ch? PSCK9. Ngoài kháng th? ??n dòng ?c ch? PSCK9, hi?n có thêm thu?c s? d?ng c? ch? khác là siRNA ?ã ???c FDA ch?p thu?n (inclisiran), d?a trên ch??ng trình th? nghi?m ORION.
+ H? th?p ng??ng m?c tiêu LDL-C: ? b?nh nhân ?ái tháo ???ng ?ã có b?nh tim m?ch x? v?a là <55 mg/dl, ? ng??i có y?u t? nguy c? tim m?ch là <70 mg/dl.
+ ?c ch? SGLT-2 hi?n ?ã có ??y ?? b?ng ch?ng dùng ? c? b?nh nhân suy tim phân su?t t?ng máu gi?m và suy tim phân su?t t?ng máu b?o t?n.
– Ch??ng B?nh th?n m?n:
+ Gi?m ng??ng ch?c n?ng th?n cho phép dùng ?c ch? SGLT-2 t? 25 xu?ng 20 ml/phút/1.73 m2, d?a trên các phân tích d??i nhóm t? DAPA-CKD và EMPEROR cho th?y hi?u qu? t? m?c này, k? c? khi ??m ni?u t? bình th??ng ??n d??i 200 mg/g creatinine.
+ Finerenone (m?t thu?c ??i kháng th? th? mineralocorticoid không steroid) ???c khuy?n cáo thêm vào ACEI/ARB ? b?nh nhân ?ái tháo ???ng típ 2 có b?nh th?n m?n và ??m ni?u ch? không ch? là li?u pháp thay th? nh? tr??c ?ây (d?a trên th? nghi?m FIDELIO-DKD).
– Ch??ng Ng??i l?n tu?i:
+ Ng??ng huy?t áp m?c tiêu ?a s? v?n là <130/80 mmHg, tr? khi b?nh nhân ? tình tr?ng s?c kh?e r?t kém ho?c ph?c t?p (<140/90 mmHg).
+ Tách riêng hai thu?t ng?: Deintensification/Deprescribing (n?i l?ng): n?i l?ng m?c tiêu ?i?u tr? thông qua vi?c gi?m li?u, gi?m t?n su?t dùng thu?c ho?c ng?ng thu?c; Simplification (??n gi?n hóa): gi?m thi?u s? ph?c t?p c?a phác ?? ?i?u tr? nh? dùng ít l?n h?n, ?o ???ng huy?t ít l?n h?n, gi?m các công th?c tính toán ph?c t?p (sliding scale ho?c t? s? insulin-carbohydrate), gi?m li?u insulin.
– Ch??ng ?ái tháo ???ng trong thai kì: cho con bú giúp gi?m nguy c? ?ái tháo ???ng típ 2 ? m? v? sau.
Ngu?n: Nhóm VNODIC

Leave a Reply